فصل 2 فصل 3 فصل 4 فصل 5  
 

 

• فرآیند هم فشار
• فرآیند هم دما
• فرآیند بی درو
• آشنایی با ساختار ماشین های گرمایی درون سوز و بیرون سوز
ماشین بخار 1
ماشین بخار 2
چرخۀ کارنو 1
چرخۀ کارنو 2
ماشین درونسوز
نیروگاه های تولید انرژی اکتریکی
حالت های ماده     *
شکل ها و تبدیل های انرژی
ویژگی های گازها
واکنش های برگشت پذیر
شبیه سازی ساده ای از ام آر آی
حالت های ماده : مقدماتی
• ترمودینامیک در آشپزخانه
• فرآیند بی درو و نوشابه های گازدار
• یخچال های واقعی
• بی نظمی و فرآیندهای ترمودینامیکی
• آزمون تشریحی
• آزمون چندگزینه ای
    * برنامه لازم جهت مشاهده فایلهای با پسوند jar را از اینجا دانلود نمایید