فصل 1 فصل 3 فصل 4 فصل 5  
 

 

شارژ و دشارژ خازن
برهم کنش بارهای مثبت و منفی
تحقیق نیروی بین بارهای الکتریکی
ساخت خازن
شارژ خازن ساخته شده

بادکنک و الکتریسیته ساکن
میدان الکتریکی
بارها و میدان الکتریکی
اثر دوبار نقطه ای همنام
اثر میلۀ باردار بر آونگ رسانای بدون بار
باردار کردن رسانا به روش القایی
coulomb_law_edit
بارهای نقطه ای و خط های میدان
تقسیم بار بین دو رسانای نامشابه
تقسیم بار بین دو کرۀ رسانا
حرکت کاتوره ای الکترون ها درون رسانا
خط های سه بعدی میدان الکتریکی بار نقطه ای مثبت
خط های سه بعدی میدان الکتریکی بار نقطه ای منفی
خط های میدان الکتریکی دو بار نقطه ای
شارژ خازن
نیروی بین دوبار نقطه ای

بادکنک ها و شناوری     *
آزمایشگاه خازن

آذرخش
آشنایی با طرز کار مقاومت سنج
اندازه گیری میدان الکتریکی در اطراف زمین
برق، انسان و جامعه
بنجامین فرانکلین
داستان اتم از ابتدا تا الگوی اتمی بور
رسانایی در مواد مختلف
کولن
نقش میدان الکتریکی در اجاق های میکروموج
نگاهی به کاربرد عایق ها در صنعت برق
نگاهی دوباره به رساناها
وان دو گراف
بیوالکتریسیته (زیست الکتریسیته)
ایمنی الکتریکی
آشنایی با صفحه های لمسی
داستان ساخت اولین خازن
آشنایی با ساختمان خازن های مختلف

• آزمون تشریحی
• آزمون چندگزینه ای
    * برنامه لازم جهت مشاهده فایلهای با پسوند jar را از اینجا دانلود نمایید