فصل 1 فصل 2 فصل 3 فصل 5  
 

 


ساخت قطب نمای ساده
فنر مغناطیسی
تفنگ مغناطیسی
میدان مغناطیسی آهنربای نعلی شکل
میدان مغناطیسی در پیچه و یافتن جهت آن
میدان مغناطیسی حلقه ی حامل جریان
ساخت سیملوله و آزمایش با آن

اثر دو آهنربای میله ای بر قطب نما
اثر دوسیم موازی حامل جریان در جهت مخالف بر یکدیگر
اثر دوسیم موازی حامل جریان در جهت موافق بر یکدیگر
آهنربای میله ای و قطب نما
آهنربای نعلی شکل و قطب نما
تاریخچۀ کوتاه الکتریسیته و مغناطیس
حوزه های مغناطیسی
خط های میدان مغناطیسی
میدان مغناطیسی یک سیملولۀ جامل جریان

آهنربا و قطب نما     *
آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی
تصویربردای MRI
تک قطبی مغناطیسی
جهت یابی مغناطیسی
شناوری مغناطیسی
مغناطیس درمانی
مواد مغناطیسی آلاینده
• آزمون تشریحی
• آزمون چندگزینه ای
    * برنامه لازم جهت مشاهده فایلهای با پسوند jar را از اینجا دانلود نمایید