فصل 1 فصل 2 فصل 3 فصل 4  
 

 


اساس کار مبدل ها
بررسی قانون القای فارادی
بررسی قانون القای فارادی
پدیده ی القای متقابل
پدیده ی خودالقایی و کاربرد آن
ساختمان یک مولد ساده
عوامل موثر در جریان القایی
کوره ی القایی
تولید جریان مستقیم از جریان
ساختمان مبدل جوشکاری

شار مغناطیسی
قانون لنز
مداری شامل مقاومت و القاگر
موتور الکتریکی 1
موتور الکتریکی 2
مولد الکتریکی

آزمایشگاه الکترومغناطیسی فارادی     *
مولد برق
آهنرباها و آهنرباهای الکتریکی
طرز کار بلندگو
گیتارهای برقی
مولد برق
نحوه ی کار مبدل های برق
• آزمون تشریحی
• آزمون چندگزینه ای
    * برنامه لازم جهت مشاهده فایلهای با پسوند jar را از اینجا دانلود نمایید